Aalborg Modelflyveklub, pladsreglement

Enhver, der færdes eller opholder sig på flyvepladsen eller tilkørselsvejene til denne, har pligt til at rette sig efter nedenstående regler. Luftrummet må benyttes til flyvning med radiostyrede modelfly, når det sker i overensstemmelse med Dronebekendtgørelsen samt modelflyvning Danmarks vedtægter.
Dog er modelflyveklubbens luftrum indbefattet af Artikel 16 som giver en række undtagelser. Læs mere om artikel 16 her

Modeltyper:

 • Alle modeltyper må anvendes på pladsen, dog skal de opretholde alle krav stillet i dronebekendtgørelsen
 • Modeller kan af medlemmer afvises såfremt modellen findes væsentlig generende lydmæssigt, eller i sikkerhedsmæssigt dårlig stand.

Parkering:

 • Biler, motorcykler, knallerter, cykler og lignende må kun parkeres på de anviste pladser

Færdsel:

 • Bortset fra nødvendig kørsel i forbindelse med græsslåning og vedligeholdelse, er al kørsel på banen forbudt. I tilfælde af landing udenfor flyvepladsen (ude landing) skal hjemhentning foregå under iagttagelse af det størst mulige hensyn til afgrøder og lign.
 • Evt. erstatningskrav fra naboer i forbindelse med hjemhentning efter ude landing er klubben uvedkommende.

Pladsorden:

 • Det er ethvert medlems pligt at sørge for orden på flyvepladsen og tilkørselsvejene.
 • Affald af enhver art skal medtages når pladsen forlades. Ophold: Tilskuere og gæster skal opholde sig bag eventuel tilskuerafspærring eller på et af et medlem anvist sted.
 • Mindre børn skal være under opsyn af voksne.
 • Hunde skal holdes i snor. Kun når en model skal hentes på banen må piloten opholde sig der, dog skal piloten gøre andre piloter opmærksomme på dette ved højt og tydeligt at råbe ” mand på banen”
 • Såfremt et fly havarerer på banen og der skal flere hjælpere til at få flyet bragt hjem, må dette ikke ske uden først, tydeligt at have gjort piloter der har fly i luften tydeligt opmærksom på at der færdes på banen.

Flyparkeringsområde og pilotstandplads:

 • Flyparkeringsområde skal ske langs med hegnet på indersiden, og normalt pit område, betragtes som 3 M. fra det lille hegn som afgrænser P-plads og banen.

Radiosikkerhed:

 • Der må kun benyttes radioudstyr der sender på 35 MHz. samt 2,4 GHz.
 • Sendere skal være forsynet med CE-mærke.
 • Alle 35 mhm sendere skal være forsynet med korrekt frekvensklemme når de benyttes.
 • En sender uden klemme må ikke tændes.
 • Efter endt flyvning skal senderen slukkes og antenne skydes sammen eller afmonteres.
 • Klemmen skal derefter tilbage på klemmetavlen.
 • Overtrædelse af frekvenskontrollen vil blive betragtet som en grov regelovertrædelse, som i gentagelsestilfælde kan føre til eksklusion af klubben.

 

Flyveregler:

 • Der må flyves i tidsrummet 0700-0700 alle ugens dage.
 • Ethvert medlem har ret og pligt til at påtale forsætlig uansvarlig flyvning overfor piloten, eventuelt foretage indberetning til klubbens sikkerhedsrepræsentanter.
 • Gentagne tilfælde af forsætlig uansvarlig flyvning kan føre til eksklusion af klubben.
 • Start og landing skal foregå under hensyntagen til vind, sol, tilskuerområde, flyparkeringsområde og pilotstandplads. I tilfælde af nødlanding skal piloten ved høje råb gøre andre piloter og eventuelle tilskuere opmærksom på situationen, således at passende forholdsregler kan tages.
 • Hvis en pilot råber “Nødlanding” skal alle give plads til denne i luften og på banen.
 • Der kan forventes en landing udenfor banen, og således også på opholdsarealet/parkering
 • Gæstepiloter skal have starttilladelse af et medlem og være bekendt med klubbens flyvepladsreglement.
 • Udenlandske gæstepiloter skal være tilknyttet en national modelflyveorganisation og være i besiddelse af en i deres hjemland gyldig modelflyveforsikring forsynet med udlandspåtegning.
 • Ved afholdelse af konkurrencer, stævner og lign. udpeges der en flyveleder, og der vil gælde særlige flyveregler, som bekendtgøres i hvert enkelt tilfælde.
 • Flyvelederens instrukser skal ubetinget følges. Når der flyves instruktørflyvning (lære/elev) skal der vises hensyn, og der må ikke flyves imens der er elevflyvning i gang.
 • Kun piloter med A-certifikat må flyve som instruktør.
 • Piloter der starter og lander skal tydeligt tilkendegive dette overfor andre flyvende piloter med beskeden: “Der lettes” eller “Der landes”.
 • Motorer skal startes med propellen væk fra biler og mennesker
 • Medlemskort fra MDK skal medbringes ved flyvning på pladsen, og forevises på forlangende.
 • Nye piloter kan flyve op til 3 gange sammen med instruktør uden medlemskab, derefter skal den “nye” pilot indmeldes i Aviators MFK samt Modelflyvning Danmark.
 • Det er ikke tilladt at teste forbrændingsmotorer tættere end 50 M fra pilotfeltet.
 • Al flyvning skal foregå fra pilotfeltet.
 • Såfremt vinden udgør en risiko for at pilotfeltet ikke anses som værende et korrekt ansvarligt sted at flyve fra, kan man indbyrdes aftale et nyt pilotfelt.
 • Det vil altid være den første pilot i luften der bestemmer hvor pilotfeltet er i sådanne situationer.
 • P-området må ikke overflyves.

Gyldighed:

 • Såfremt klubbens sikkerhedsrepræsentanter/ bestyrtelse finder det sikkerhedsmæssigt nødvendigt kan reglementet ændres.

Sikkerhed:

 • Enhver er ansvarlig for sin egen sikkerhed. Klubben har 2 sikkerhedsrepræsentanter, Retningslinjer fra disse skal overholdes.
 • Sikkerhedsrepræsentanterne kan uden bestyrelsens godkendelse til enhver tid bortvise piloter der ikke opfylder sikkerhedskravene på flyvepladsen, eller på anden måde bringer sikkerheden i fare ved sin opførsel på pladsen.
 • Enhver pilot der er blevet bortvist fra pladsen må ikke flyve fra pladsen før skriftlig godkendelse fra bestyrelsen samt sikkerhedsrepræsentanterne foreligger.

Modelfly har til enhver tid vigepligt for “full size” fly der måtte flyve tæt på banen.
Skønnes det at et “full size” fly er under 100 M højde, skal man straks lande sit modelfly.

 

God flyvning!!!

Aalborg Modelflyveklub